Anthony Filipelli

American artist
New York, NY

             ︎ filipelli.com

             ︎ @instapelli

             ︎ @nthonyfilipelli

             ︎ @nthonyfilipelli

︎ anthony@filipelli.com

             ︎ (561) 308-1470

© 2022 | Anthony Filipelli LLC | All Rights Reserved